Pages

Thursday, August 30, 2012

අපට පෙනෙන දෙය හා සත්‍යයෙහි ඇති වෙනස...

බුද්ධාගමට අනුව කිසිවක් නොමැති තැනැත්තාට වඩා හැමදෙයම ඕනෑවටත් වඩා තියන තැනැත්තා අවාසනාවන්තයෙකි. එසේ වන්නේ අප ඉගෙනගත් බටහිර ගණිත ක්‍රමයට අනුව 0 සහ 1 යනු වෙනස් අගයන් වුවත් බුද්ධාගමට අනුව 0=1 වීමය්. එය මෙසේ පැහැදිලි කරමු. සිතන්න ඔබගැන, ඔබට ජීවත් වීමට රැකියාවක්, ඉන්නට ගෙයක්, යන්නට වාහනයක් සහ ආදරය කිරීමට ආදරවන්තයෙක්/ආදරවන්තියක් සිටීනම් ඔබ එය්න් සෑහීමට පත්වනවාද? එසේනම් ඔබ වාසනාවන්තයෙකි. නමුත් සියල්ල සපිරි මන්දිර කිහිපයක් හිමි, වාහන කිහිපයක් ඇති, යන යන තැන ආදරවන්තියන් සිටින කෙනෙක් ගැන සිතන්න. ඔවුන් කිසිදාක එය්න් සෑහීමට පත් නොවෙනු ඇත. ඔවුන් තව තවත් සැපසම්පත් හඹා යන අතර ඒවා ලබාගැනීමට නොහැකි වූ විට දුක්වෙය්. දුක ඇතිවන්නේ එලෙසිනි. එහෙය්න් බලාපොරොත්තුවක් නැති තැන දුකක්ද හට නොගනී. එමනිසා සියල්ල තිබෙන කෙනාත්, කිසිවක් නොමැත්තාත් එකහා සමානය. අපට අපි කියා කීමට මේ ශරීරයවත් හිමි නොමැත. ජීවය හටගන්නේ සිතත් කයත් එක්වීමෙනි. කය සෑදෙන්නේ පරමාණුක අංශු එක්වීමෙන් හා ඒවා විවිධ වූ රසායනික ක්‍රියාකාරිත්වයන්ට ලක්වීමෙනි. සිත ඇතිවන්නේ ලෝබ, ද්වේශ, මෝහ යන තුනෙහි සම්මිශ්‍රනයෙනි. එම සිත සහ කය එක්වීමෙන් ඔබ හා මා වැනි ජීවීන් සෑදේ. නිවන් දකිනවා යනු මේ දෙකෙන් මිදීමය්. එය අපට අපහසු වී තිබෙන්නේ අප මෙලොව ඇති ද්‍රව්‍යමය දේවලට හා හැඟීම් වලට තණ්හාව උපදවා ගැනීමය්. අපසමග සිටින යහළුවකු, ඥාතියකු අපෙන් වෙන්වී ගියවිට වේදනාව ඇතිවන්නේ එමනිසාය. එසේ හෙය්න් කිසිවකුත් නොමැති, තමන්ගේ කියා කිසිවක් නොමැති අයකු, සියල්ල තිබෙන තැනැත්තාට වැඩ වාසනාවන්ත වීම ස්වාභාවිකය. නමුත් එහි අවසනවන්තකම වන්නේ එම පිරිසෙන් බොහෝ දෙනෙකු තමන්ට නැති දේ ගැන දුක්වෙවී දුක උපදවා ගැනීමය්. එවිට ඔවුන් කිසිදාක වාසනාවන්තයන් නොවනු ඇත.
මම මෙය සිතද්දී මගේ ගැනම සිතා බැලුවෙමි. මට තවමත් රැකියාවක් නොමැත, මගේ කියා කීමට වාහනයක්, ගෙයක් හෝ ආදරවන්තියක්ද නොමැත. නමුත් ඔබට පෙනෙන ලෙසම මමත් ඔබ හා සමානවම සතුටින් සිටිමි. ආදරවන්තියක් නොමැති වුවත් සඟයන් හා යහළුවන් නිසා ආදරයක් ලබමි. ඉතින් මම වාසනාවන්තයෙක්ද? අවාසනාවන්තයෙක්ද? මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා කියන පරිදි කොල්ලෙක් වූ විට NIGHTLIFE එකක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යමලු. කව්රුහරි ඔහුගේ ඇගට ආ විට තරහ යනබව පවසය්. තමන්ටවත් අය්ති නැති සිතක් හා ශරීරයක් ඇති අපට අනුන්ට පීඩා කිරීමට ඇති අය්තිය කුමක්ද කියා ඔබම සිතාබලන්න. තවද ඔබට කිසිවක් නොලැබුන විට ලෝකය කෘරයය් සිත සිතා පසුතැවිලි නොවී තමන්ට තිබෙන දේ ගැන සිතා සතුටුවන්න. හැමදෙයක්ම අවම වශයෙන් තිබෙන තැනැත්තාට තම සිත හා කය යන දෙකින් අනිත් අයට වඩා ඉක්මනින් මිදීමට හැකියාව ඇත. මම මෙය සිංහලෙන් ලියු නිසා අඩුපාඩු තිබුනත් English බාවිතා නොකළේ බොහෝ දෙනෙකුට කියවීමේ පහසුව සඳහාය. තමන්ගේ ලස්සන, තමන්ට ඇති දේ ගැන සිතා අහංකාර නොවී හැමවිටම අනිත් අයගැනත් සිතන්න. ඔබට නැති විශේෂවූ දෙයක් අනිකෙකු සතුව හැමවිටම තිබෙන බැවින් අප කිසිවකුටත් තමන් අනිත් අයට වඩා උසස්යය් සිතිය නොහැක.

Being single for the entire life...

"Mу life more οr less sucks, аnd I feel completely trapped. I work frοm home ѕο sometimes I саn gο 4-5 days lacking leaving thе house, аnd іt’s mainly bесаυѕе I don’t know whеrе tο gο, аnd I hаνе tο ѕοmе extent οf a drеаd οf going tο social places bу myself. I really drеаd thаt I wіll never experience lіkе οr a relationship, аnd thаt mу extreme boredom іѕ affecting mу affect. I talk tο people I know іn thіѕ area thе situation аnd everyone hаѕ thе same аnѕwеr, don’t give up, don’t worry thеrе аrе a lot οf fish іn thе sea. Whеrе іѕ thіѕ sea? Sοmе people ѕау саn’t уουr friends wives hеlр уου find someone, nο аll thеіr friends аrе married tοο. I really dеѕріѕе thе weekends bесаυѕе аll mу friends dο thе couples things, аnd I pretty much sit аnd rot, TV іѕ really getting οn mу nerves. Thеn thеrе аrе thе people thаt rесkοn volunteering іѕ thе аnѕwеr, аnd I rесkοn volunteer whеrе, responsibility whаt? I see nο way out аt аll, I hаνе nο thουght whаt tο dο, yes I hаνе tried personals, аnd іt didn’t work. Thеn thеrе аrе speed dating tips, аѕ іf I wουld drag myself іntο thаt situation, never happen mау possibly deal wіth іt. Thе thing I dеѕріѕе thе mοѕt іѕ, whаt dіd I dο tο deserve tο live lіkе thіѕ, whу aren’t I one οf thе people thаt јυѕt fall іntο relationships? I аm 33 fοr christ sakes, hοw саn I even mentally deal wіth going οn mу initially date аt 33? Anу suggestions, I hаνе nο whеrе еlѕе tο turn."

Hmm above is a question made by a 33 years old male who has no idea about getting someone's attention. So below is a response to that question which was made by a 14 years old kid :P :P

"Okay, im only 14, but here: Relationships and like are fantastic. but you need to like and do things for yourself initially. then , if unknown comes along, you can like yourself lacking anyone else. or, if you are meant to be with someone, then the WILL come along. you just need to be patient, and take your time. as to going out to try and meet people, go to a bar, the beach, any public place really. or get some of your single guy friends to come with you. go down a few, and have fun. and who knows? you might meet someone in the process. i have a huge crush on someone, and I've been told the ”fish in the sea” line quite a few times myself. although there is some certainty to it. and you are in that sea right now. you just have to wait for that fish. what are some leisure activities you like to do? I find that going to a shooting range relieves anxiety for me. anyways, find something to keep you busy, and hang in there. excellent luck"

So what about you and me? Do Lord Buddha said "Do not love 'till you get to 40?" OH HELL NO....Prince Siddhartha was married at 16...Well it's all about our cultural misconceptions, isn't it? C'mon see beyond everything we see...Why living a hell when we have the strength to make it a heaven?

Important tip for a healthy life..!!

As you may already know, what I am gonna talking about is how the probiotics can be effective for a healthy living. But the sad thing is most people think that only the food comes with huge brand names such as probiotic yoghurt, are the only effective ones that has the ability to fight with harmful bacterial organisms inside our body. Though since 1000's of years our ancient people used to get various kinds of natural food that has MANY KINDS of probiotics. According to the Wikipedia, evidence of fermented beverages have been found in the ancient city of Babylon dated about 5000 BC.
First we have to exactly know what are the Probiotics and benefits they provide before we move to the next part. Okey, so we know that many probiotic food are actually produced by the action of lactic acid bacteria, yeasts or a combination of both. These invisible microorganisms break down sugars and carbohydrates in the foods and make them more digestible and more nutritious for us. We also know that when we ingest more of these gut-friendly microbes, which bear long names like lactobacillus acidophilus, they would help to control the amount of harmful bacteria in our body and prevent them from growing out of control. But there is another thing to consider is that each of these different kinds of probiotic foods have their own bacterial organisms that plays various kinds of different roles in our body.

Well now you know the importance of including probiotics to our daily life through the daily diets though now comes the question which food contains them?
Here is a short list of foodstuffs that you can find everywhere but there are few other better products exist but I know you cannot find them easily in a country like Sri Lanka because most of them are traditional Japanese and Korean foods.
1. Yoghurt (Only the products made with natural milk other than artificial flavours)

2. Dark Chocolate (Not the ones in light brown colour comes in huge brand names in Sri lanka. These products commonly comes in super dark brown and they stat it on their package)

3. Jelly crystals made with Microalgae

4. Curd

5. Pickles (අච්චාරු)

6. Kefir (is a unique fermented milk  drink made with Kefir grains, available in most asian and european countries)

Ok now you are used to include the probiotic food into your everyday life so what to do next? As I early mentioned probiotics are microorganisms made up with various kinds of friendly bacteria so they also need food for live longer and do their job inside our human body. Then what we need to do is getting Prebiotics with the combination of probiotics for our daily routine so they can last longer and spread quickly. As I said Prebiotics are the food for probiotic bacteria so here is a list of many prebiotic food that we can include in our meals.1. Garlic

2. Leeks

3. Onion

4. Asparagus (හාතාවාරිය)

5. Wheat flour

6. Artichoke (සූරියකාන්ත අල)

7. Many other greens

Mm now you also know the importance of feeding the friendly bacterial organisms living in our body so all you have to do is planning your everyday diets well and including those Probiotic and Prebiotic food into your daily meals with other nutritious fruits and vegetables, then your life will be much better. But do not forget to do daily exercises because eating those meals also needs to process inside our body so exercises will greatly improve it's speed and effectiveness.

Thanks for reading and I wish you all for a good and healthy life.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...